حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


مصوب 1308قانون تابعیت
‌مصوب 16 شهریور ماه 1308

‌ماده اول - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
1 - کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت
خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد.
2 - کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده
باشند.
3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است
به وجود آمده‌اند.
5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به
سن هیجده سال تمام در ایران سکونت Domicile داشته‌باشند.
6 - هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
‌تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند
بود.
‌ماده دوم - اشخاص مذکوره در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام
تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر اینکه‌در ظرف مدت فوق اظهاریه
کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند و تصدیق دولت پدرشان دائر به اینکه آنها را
تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه‌اظهاریه باشد.
‌ماده سوم - نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت
متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و
رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
‌ماده چهارم - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل
کنند:
1 - به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 - پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3 - فراری از خدمت نظامی نباشند.
4 - در هیچ مملکتی به جنحه مهم و جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت
در خاک ایران است.
‌ماده پنجم - کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده
باشند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است به تبعیت ایران قبول‌شوند.
‌ماده ششم - اگر تا پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت
ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر‌گاه قبل از انقضای مدتی که
مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده
محکوم به جنحه مهم یا جنایت‌عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران
صادر خواهد کرد.
‌ماده هفتم - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که
برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هر
گونه مأموریت سیاسی در خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل
گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت:
1 - عضویت مجالس مقننه.
2 - عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
3 - استخدام در وزارت امور خارجه.
‌ماده هشتم - درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور
خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
2 - تصدیقنامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء
سابقه و داشت مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.
‌وزارت امور خارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجعه
به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیأت مزبور
در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به
درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
‌ماده نهم - زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران
می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند
تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام
می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا
پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده 2 ضمیمه
شود.
‌ماده دهم - تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد که در تاریخ
تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
‌ماده یازدهم - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از
تفریق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط‌بر اینکه وزارت امور
خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد
نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال‌تمام نرسیده از این حق استفاده کند و
در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله
نخواهد داشت مگر در‌حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای
اموال غیر منقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده و
یا‌بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از
تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار‌مازاد را به نحوی
از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به
فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به‌آنها داده خواهد شد.
‌ماده دوازدهم - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود
باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت‌شوهر به واسطه وقوع عقد
ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف
تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق
تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
‌ماده سیزدهم - اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1 - به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 - هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال
غیر منقوله که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌بالوراثه دارا شوند ولو
قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع
ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم
از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر
اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم‌باشد.
‌ماده چهاردهم - هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات فوق تابعیت خارجی تحصیل کند
تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته‌می‌شود ولی در عین حال کلیه
اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج
فروش قیمت آن به او داده‌خواهد شد و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت و
عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی‌محروم
خواهد بود.
‌ماده پانزدهم - از اتباع ایرانی کسانی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل
تابعیت کرده باشند و بخواهند به تابعیت اصلیه خود رجوع نمایند به‌مجرد درخواست به
تابعیت ایران قبول خواهند شد.
‌ماده شانزدهم - این قانون از تاریخ بیستم شهریور ماه 1308 به بعد به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

*‌پاورقی: متمم قانون تابعیت در تاریخ 29 مهر ماه 1309 تصویب و بعد از این قانون
چاپ شده است.طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی،
برچسب ها: قانون تابعیت، حقوق بین الملل خصوصی، تابعیت، مهاجرت، قوانین، اعطای تابعیت، قانون تابعیت ایران،
[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 12:11 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات